Urząd Miasta Włocławek

Podstawowe informacje o rejestracji pojazdu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informujemy, że z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronowirusa w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek wprowadzono do odwołania procedury, w celu umożliwienia bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw:

Obsługa spraw związanych z pojazdami:

 • Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP można przesyłać  drogą elektroniczną – przez platformę www.epuap.gov.pl lub www.esp.pwpw.pl. Możliwe jest też dokonanie zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.
 • Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego odbywa się poprzez przesłanie (lub wrzucenie do urny w budynku Urzędu Miasta) podania o wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z pozwoleniem czasowym. Dowód rejestracyjny zostanie wysłany na wskazany przez wnioskodawcę adres. Równocześnie przypominamy, że od listopada 2019 r. właściciele pojazdów nie muszą posiadać przy sobie podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego gdyż wszystkie dane o pojeździe są uzyskiwane przez odpowiednie służby z ewidencji CEPiK.
 • Rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy a także pojazdów przedsiębiorców, niezbędnych do prowadzenia działalności – po przesłaniu skanu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę www.epuap.gov.pl lub www.esp.pwpw.pl. Dalsza procedura po otrzymaniu wniosku, zweryfikowanego pozytywnie, złożonego drogą elektroniczną przebiega zgodnie z załącznikiem Nr 1a do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach z dnia 27 września 2003 r. (Dz.U.2019.2130 t.j.). Jednocześnie przypominamy, że pojazdy zarejestrowane w kraju są dopuszczone do ruchu na dotychczasowych zasadach.
 • Nowe pojazdy dealerów samochodów i firm leasingowych będą rejestrowane w przypadku dostarczania wniosków o rejestrację wraz z załącznikami poprzez wrzucenie ich do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13.
 • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w zagubionym dowodzie bądź karcie pojazdu.

Jednocześnie mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym terminie nabycia / zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju informujemy, że niedopełnienie tych obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa w opinii Związku Powiatów Polskich powinno być traktowane jako siła wyższa w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.

Obsługa spraw związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami:

 • Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy oraz odbiór praw jazdy możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wszelkie informacje w sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji można uzyskać pod adresem e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl lub telefonicznie, pod numerami telefonów:

- sprawy związane z wydawaniem dowodów rejestracyjnych: 544144907, 544144960,

- sprawy związane z rejestracją pojazdów: 544144913, 544144914, 544144918, 544144919, 544144924

- sprawy związane z wydawaniem praw jazdy: 544144931, 544144932 


Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres:

Urząd Miasta Wydział Komunikacji

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: www.esp.pwpw.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: www.epuap.gov.pl.
Jeżeli zakupiłeś pojazd: motorower, motocykl, samochód osobowy lub ciężarowy, autobus, przyczepę lub naczepę, ciągnik rolniczy, quad- tj. pojazd samochodowy inny, bez względu na fakt, czy jest nowy, używany, sprowadzony z zagranicy, czy już rejestrowany na terenie Polski, masz obowiązek w ciągu 30-stu dni, od daty nabycia, do zarejestrowania  na swoje nazwisko.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie z ostatniego organu rejestracyjnego.

W przypadku zakupionego pojazdu od innej osoby, która nie figuruje jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym, należy przedłożyć oryginały wszystkich umów przenoszących własność pojazdu  na poszczególnych właścicieli pojazdu.

Rejestracji pojazdu dokonuje jego właściciel wraz ze współwłaścicielami lub osoba upoważniona do powyższych czynności, która przedkłada pełnomocnictwo. 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty.

I. POJAZD  NOWY ( NIE  ZAREJESTROWANY) :

1)  dowód własności pojazdu (np. faktura, umowa kupna, umowa darowizny itp.);

2)  kartę pojazdu, którą otrzymasz przy zakupie pojazdu;

3)  świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane   i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

5)  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.


W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu.

 

II. POJAZD SPROWADZONY Z ZAGRANICY:

1)  dowód własności pojazdu (np. faktura, umowa kupna, umowa darowizny, itp.);

2)  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

3)  dowód rejestracyjny;

4)  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

5)  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoriahomologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6)  zagraniczne tablice rejestracyjne, lub stosowne oświadczenie o braku tablic;

7)  tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, przedkładanych do rejestracji pojazdu, dokumentów sporządzonych w języku obcym;

8)   w przypadku sprowadzenia pojazdu samochodowego do końca 2015 roku dokument uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej, w wysokości 500,00 zł. 

Jeżeli pojazd sprzedany jest przez przedsiębiorcę specjalizującego się w sprzedaży pojazdu do wniosku dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie CEiDG lub KRS zawierający odpowiedni kod PKD potwierdzający możliwość sprzedaży pojazdu.


II. POJAZD  ZAREJESTROWANY NA TERENIE  POLSKI:

1)  dowód własności pojazdu (np. faktura, umowa kupna, umowa darowizny itp.);

2)  karta pojazdu, jeżeli była wydana;

3)  dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym lub z zaświadczeniem z badania  technicznego pojazdu potwierdzający wykonanie okresowego badania z ustalonym kolejnym aktualnym terminem jego wykonania;

4)  tablice rejestracyjne.


ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Rejestracji  pojazdu dokonuję się bez zbędnej zwłoki,  po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów otrzymuje się tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia, pojazd należy ubezpieczyć w dniu jego rejestracji. Dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu zostaną wydane w ciągu 30-stu dni od daty rejestracji pojazdu.

ILE ZAPŁACISZ?

Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju pojazdu i czynności urzędowych.

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

samochód – 256,00

motocykl – 197,00

przyczepa - naczepa, ciągnik rolniczy – 121,50

motorower – 111,50


Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w kraju:

samochód – 180,50

motocykl, przyczepa-naczepa, ciągnik rolniczy – 121,50

motorower – 111,50


Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie miasta Włocławek na tzw. "białych tablicach rejestracyjnych": 81,00 zł.

 Opłaty można uiścić:

 • w kasie Urzędu ul. Kościuszki 12 lub Zielony Rynek 11/13
 • przelewem na konto Urzędu

-opłaty komunikacyjne         52 1020 5170 0000 1102 0009 0084

-opłaty ewidencyjne            21 1020 5170 0000 1702 0048 5235


W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz dodatkowe koszty z tytułu opłaty skarbowej za przedłożone każde pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

 Wpłaty  można dokonać

 • w kasie Urzędu ul. Kościuszki 12 lub Zielony Rynek 11/13
 • przelewem na konto Urzędu  94 1020 5170 0000 1902 0009 0100

PODSTAWA PRAWNA

Rejestracja pojazdów prowadzona jest w oparciu o ustawę  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 maja 2016r. w sprawie opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu  rejestracyjnego (…)

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

1.Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego dokonuje się sprawdzenia opłaconej składki ubezpieczenia OC pojazdu.

2.Jeżeli przy rejestracji zgłosisz potrzebę oznakowania pojazdu tablicą indywidualną to koszt wydania tablic rejestracyjnych wyniesie 1.000,00 zł.                     

3.Podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, można taki pojazd zarejestrować warunkowo bez dokumentu potwierdzającego opłacenie akcyzy. Jednak dokument ten powinien zostać złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.


ZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU

Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o nabyciu pojazdu według załączonego wzoru,
 2. kopia dokumentu na podstawie, którego nastąpiło nabycie pojazdu,
 1. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Zawiadomienie o nabyciu  pojazdu wraz z kopią dokumentu na podstawie, którego nastąpiło nabycie pojazdu można przesłać listownie pocztą na adres organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Dodatkowo zgłoszenie nabycia pojazdu można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: komunikacja@um.wloclawek.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub profilu zaufanego, albo za pośrednictwem platformy ePUAP2.


ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU

Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o zbyciu pojazdu według załączonego wzoru,
 2. kopia dokumentu na podstawie, którego nastąpiło zbycie pojazdu,
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu wraz z kopią dokumentu na podstawie, którego nastąpiło zbycie pojazdu można przesłać listownie pocztą na adres organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Dodatkowo zgłoszenie zbycia pojazdu można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: komunikacja@um.wloclawek.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub profilu zaufanego, albo za pośrednictwem platformy ePUAP2.


KONTAKT

Numery telefonów

(54) 4144903; 4144904; 4144906; 4144914; 4144918; 4144919; 4144924; 4144937; 4144939.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU?

Wniosek należy wypełnić czytelnie najlepiej drukowanymi literami.

 • Na początku wypełnić trzeba pole wskazując nazwę i adres organu rejestrującego samochód.
 • Następnie podajemy swoje dane osobowe lub nazwę firmy wraz z miejscem zamieszkania/adresem firmy i ewentualnymi danymi kontaktowymi.
 • Określamy czy chcemy zarejestrować, czasowo zarejestrować czy wyrejestrować pojazd.
 • Następnie w siedmiu punktach opisujemy rejestrowany pojazd
 • Po wpisaniu wszystkich danych pojazdu sporządzamy listę dokumentów dołączonych do wniosku. Możemy także tutaj wpisać jak mają wyglądać tablice indywidualne.

Ostatnią czynnością jest podpisanie wniosku.

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty należy wejść ma stronę www.bip.um.wloclawek.pl następnie odnaleźć zakładkę – umów wizytę w Wydziale Komunikacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Na koniec czynności związanych z rezerwacją wizyty otrzymasz potwierdzenie utworzenia rezerwacji anonimowej z określeniem wybranej kolejki, wybranym terminem i przydzielonym KOD-em. W wybranym dniu należy pojawić się 10 minut przed umówionym terminem z przydzielonym KOD-em i na ekranie biletomatu wybrać żądany rodzaj czynności (U), następnie odebrać bilet z numerem.

Jeden bilet upoważnia do wykonania jednej czynności związanej z przedmiotową sprawą.

Rejestracja do kolejki za pomocą biletomatu

W celu ustalenia wizyty należy wybrać żądany rodzaj czynności wyświetlany na ekranie biletomatu i odebrać bilet z numerem.

Jeden bilet upoważnia do wykonania jednej czynności związanej z przedmiotową sprawą.


WZORY WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ POJAZDU

 

DRUKI DO POBRANIA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij