Urząd Miasta Włocławek

Mural

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU

INSPIROWANEGO CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI WŁOCŁAWKA,

WYDARZENIEM LUB OBIEKTEM HISTORYCZNYM

Regulamin

I. Organizator konkursu:

Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

II. Cel konkursu:

Wyłonienie najlepszego muralu (wielkoformatowego malowidła ściennego), inspirowanego charakterystycznymi cechami Włocławka, wydarzeniem lub obiektem historycznym (obecnie już nieistniejącym). 

III. Lokalizacja muralu:

Ściana boczna budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej 14/16 we Włocławku. Dokładne wymiary ściany ujęte są
w załączniku nr 2 do Regulaminu  (nazwa ulicy wraz z jej numerem może zostać zamalowana) . 

Budynek, na którym zostanie wykonany mural, znajduje się w granicach Dzielnicy Stare Miasto, wpisanej do rejestru zabytków; decyzja z dnia 30 września 1957 r. nr A/1560 (d.nr 279/372/A).

IV. Technika wykonania muralu:

Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów), do stosowania zewnętrznego.  


V. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.
 2. Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
 3. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu i, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
 4. Uczestnikami konkursu na projekt i wykonanie muralu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły autorskie zamieszkałe w Polsce lub za granicą. Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w tego typu realizacjach.  
 5. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie na projekt i wykonanie muralu jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
 6. W przypadku współautorstwa nagrodzony projekt otrzymuje wyłącznie jedną nagrodę, która jest wypłacana reprezentantowi.
 7. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
 8. Wykonanie muralu przez laureata konkursu jest obowiązkowe.
 9. Uczestnicy, przystępując do konkursu, zobowiązują się przenieść autorskie prawa majątkowe do muralu na organizatora, z prawem dalszego rozporządzania w wypadku zwycięstwa.
 10. Powstawanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez organizatora, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych projektu.

VI. Zgłoszenie do konkursu:


 1. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

1)    kartę zgłoszenia wraz z opisem koncepcji i kosztorysem (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu),

2)    portfolio (przykładowe prace autora wraz z wskazaniem miejsca ich realizacji),

3)    projekt muralu - wizualizację (obraz w kolorze przedstawiający jak mural będzie wyglądał na ścianie);

 1. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jeden projekt.
 2. Projekt muralu winien być przygotowany:

- w wersji elektronicznej: w pliku JPEG, w rozdzielczości 300 DPI, zapisany na nośniku CD lub pamięci USB

- lub w wersji wydrukowanej na papierze/kartonie/planszy, w formacie max. A2

 1. Projekt muralu winien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora lub reprezentanta zespołu autorskiego.
 2. Kompletne zgłoszenie, tj.: wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa, portfolio, projekt muralu (w wersji elektronicznej lub wydrukowanej), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora.  
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń, takich jak: błędy, pominięcia, zniszczenie, zamianę, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu,  spowodowane przez działanie czynników niezależnych od organizatora.

 

VII. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia do konkursu (zgodnie z rozdz. VI),  należy przesłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Referat Kultury i Promocji, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs na mural.

Termin: do 30 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek).

VIII. Sposób oceniania projektów:


 1. Projekty zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli:

a) Urzędu Miasta Włocławek, m.in. Architekta Miejskiego, Plastyka Miejskiego,  przedstawicieli Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Biura Rewitalizacji,

b) Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku,

c) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

d) środowiska artystycznego.

 1. Jury dokona oceny projektów pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu.
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin.
 4. Organizator konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do wykonania.
 5. Zgłoszenia konkursowe nadesłane po terminie i/lub w inny sposób naruszające wymogi niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, nie będą przedmiotem oceny.

 

IX. Nagrody:


 1. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę za projekt w wysokości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).
 2. Nagroda pieniężna stanowi jednocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich projektu, na które będzie zawarta stosowna umowa.
 3. Laureat konkursu oprócz ww. nagrody, otrzymuje środki finansowe, jakie ujął w kosztorysie wykonania muralu, m.in. na zakup farb i materiałów niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, zamówienie podnośnika, rusztowania itp. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty kosztorysu, po konsultacji z laureatem zostanie zawarta stosowna umowa.
 4. Brak podpisania umowy, o której mowa w pkt.2 i 3, przez laureata konkursu jak również brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego i mailowego z laureatem konkursu (przez 7 dni od dnia werdyktu Jury), będzie powodował utratę prawa do nagrody oraz będzie skutkował brakiem możliwości realizacji projektu. Organizator będzie wówczas uprawniony do wyboru innego projektu muralu, według wskazania Jury.

X. Sposób podania wyników konkursu na projekt i wykonanie muralu do publicznej wiadomości: 1. Wynik konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.wloclawek.pl ; www.rewitalizacja.wloclawek.eu
 2. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu, zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach konkursu pocztą elektroniczną i telefoniczną.

XI. Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie muralu:


 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek).
 2. Ogłoszenie wyników: do 12 września 2019 r.
 3. Wykonanie projektu przez laureata: do 30 listopada 2019 r.

XII. Unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie muralu:


Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie muralu w przypadku:

a) gdy nie wpłynęło żadne zgłoszenie,

b) gdy dostarczone zgłoszenia nie spełniają warunków regulaminu,

c) niezadowalającego poziomu artystycznego projektów,

d) sytuacji niezależnych od Organizatora.

Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.


XIII. Postanowienia końcowe:


 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika Regulaminu konkursu bez zastrzeżeń i w całości; w szczególności uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w konkursie.
 2. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24, poz. 83 z późn.zm.)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.
 4. Koszty przygotowania oraz złożenia wszystkich dokumentów, wymienionych w rozdział VI. pkt 1, ponosi wyłącznie uczestnik konkursu na projekt i wykonanie muralu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 6. Niniejszy konkurs na projekt i wykonanie muralu nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz.341 z późn.zm.).
 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dla potrzeb konkursu, a w szczególności na:

a)    przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu, wyłaniania laureata, przyznawania, wydawania, odbioru nagród;

b)    opublikowanie i upublicznianie swojego imienia i nazwiska jako autora wybranego projektu  szczególności na stronie internetowej: www.wloclawek.pl; www.rewitalziacja.wloclawek.eu

 1. Administratorem bazy danych, zawierającej dane uczestników konkursu, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), jest organizator.
 2. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
 3. Jeżeli uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Odbiorcą danych osobowych uczestnika mogą być współpracujące z organizatorem firmy, w tym  informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne.
 5. Dane przewarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa  - niezbędny do ewentualnego rozliczenia się Administratora ze swoich działań.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Regulamin podlega ogłoszeniu (z możliwością pobrania i wydruku), na stronie internetowej Organizatora,
  tj. www.wloclawek.pl; www.rewitalizacja.wloclawek.eu
 8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Autorom projektów, które nie zostały nagrodzone, przysługuje prawo do ich odbioru w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia nazwiska laureata, za pokwitowaniem zwrotu. Projekty można odbierać w Urzędzie Miasta Włocławek- Referat Kultury i Promocji, ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 14.00.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

XIV. Kontakt:


Informacje związane z konkursem można uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek. Osoby do kontaktu:

Aleksandra Kulińska (poniedziałek-piątek), tel. 54 414 42 06, e-mail: akulinska@um.wloclawek.pl

Łukasz Daniewski (poniedziałek-piątek),tel. 54 414 40 25, e-mail: ldaniewski@um.wloclawek.pl


XV. Lista załączników:

 Do pobrania :

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij