Urząd Miasta Włocławek

Informacja dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Prezydent Miasta Włocławek informuje pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników-uczniów, że od 1 września 2019 r. zmianie ulegają zapisy art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).            

Z dniem 1 września 2019r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 1 pkt 55 ww. ustawy zmianie ulega art. 122 dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Od 1 września 2019r. pracodawcy, będący rzemieślnikami, w myśl artykułu 2 pkt. 6 ustawy o rzemiośle (nawet jeśli nie są zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych), ubiegając się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, będą zobowiązani przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego egzaminu czeladniczego.

W przypadku gdy pracodawca, będący rzemieślnikiem w myśl artykułu 2 pkt. 6 ustawy o rzemiośle, przedstawi zaświadczenie/ dyplom/ certyfikat o zdaniu egzaminu inne niż wymienione wyżej (np. wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2019r. przepisami, otrzyma decyzję odmawiającą przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Powyższy zapis dotyczy zarówno nauki zawodu, jak i  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W myśl obowiązujących przepisów tj. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle (Dz.U. 2018 poz. 1267)
oraz stanowiącej załącznik do tego obwieszczenia Ustawy z dnia 22 marca 1989r.o rzemiośle:

Art.2.

1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

       1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby –jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców, lub

       2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej –jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

1a. (uchylony)

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej
i usługowej artystów plastyków i fotografików.

5. (uchylony)

6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1.


Informuje zarazem, że dodany w ustawie Prawo oświatowe pkt. 2a, podwyższa kwotę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, które może otrzymać pracodawca. 

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000zł.

Prognozę, o której mowa, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Obwieszczenie Ministra Edukacji w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy dot. nauki zawodu rozpoczętej w roku szkolnym 2019/2020 opublikowane zostało w Monitorze Polskim z dnia 28 marca 2019r. (M.P.2019.276 z dnia 2019.03.28).

Zgodnie z zapisem w części I punkt 6 wymienionej prognozy:

6. Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł, w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w prognozie. W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316).

Dofinansowanie w wysokości do 10.000 zł, zgodnie z zapisem w części I punkt 6 wymienionej prognozy, należne będzie pracodawcy kształcącemu młodocianych w formie nauki zawodu w zawodach wymienionych w prognozie, po zdaniu przez młodocianego egzaminu.

W przypadku pracodawcy kształcącego młodocianych w zawodach nie wymienionych w prognozie, dofinansowanie kosztów kształcenia za prowadzoną naukę zawodu należne będzie w wysokości 8081 zł
za pełen okres kształcenia.

Przypominam, że aktualne wzory wniosków oraz innych dokumentów dot. ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Włocławek
w zakładce Procedury załatwiania spraw karta E04 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij