Urząd Miasta Włocławek

Zapytanie ofertowe na przygotowanie przez organizację zrzeszającą architektów otwartego, jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na centrum rewitalizacji

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, składa zapytanie ofertowe na przygotowanie przez organizację zrzeszającą architektów otwartego, jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na centrum rewitalizacji.

Celem zamówienia jest uzyskanie najlepszego koncepcyjnego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, pod względem funkcji i formy, na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na centrum rewitalizacji. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej spełniającej wymagania Zamawiającego, przygotowanej przez zespół projektowy, który zaproszony zostanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim.


1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wykonawca na podstawie dokumentów i materiałów przekazanych przez Zamawiającego będzie zobowiązany do:
  1. opracowania projektu regulaminu konkursu podlegającemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od podpisania umowy;
  2. zapewnienia udziału w składzie Sądu Konkursowego 3 osób, w tym Sędziego Referenta i Sędziego Przewodniczącego posiadających doświadczenie w wykonywaniu obowiązków sędziego w konkursie dotyczącym obiektów i przestrzeni publicznej, bądź osobiste doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i realizacją obiektów będących w strefie konserwatorskiej, potwierdzone stosownym oświadczeniem sędziów;
  3. zorganizowania, sfinansowania pobytu (delegacje, hotel) i wynagrodzenia sędziów z ramienia Wykonawcy;
  4. przygotowania materiałów konkursowych dla uczestników konkursu – regulaminu z załącznikami – w wersji papierowej i elektronicznej (pdf);
  5. przygotowania projektu ogłoszenia konkursu w wersji papierowej i elektronicznej w formie umożliwiającej ogłoszenie konkursu na stronach internetowych Zamawiającego i Wykonawcy– według wytycznych Zamawiającego;
  6. przygotowania propozycji kwalifikacji dopuszczenia do udziału w konkursie i ich przedstawianie Zamawiającemu;
  7. przyjmowania pytań oraz opracowania propozycji odpowiedzi z zachowaniem pełnej anonimowości wg zapisów w regulaminie konkursu;
  8. uczestniczenia w zakresie merytorycznym wraz z Zamawiającym w postępowaniach odwoławczych przed wszystkimi organami i instytucjami takimi jak Krajowa Izba Odwoławcza i sądy powszechne w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia na odrębnie ustalonych zasadach;
  9. przygotowanie uzasadnień wyboru prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz udział w publicznym ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Zamawiającego;
  10. przygotowania projektu ogłoszenia, w formie papierowej i elektronicznej (pdf), do publikacji przez Zamawiającego wyników rozstrzygnięcia konkursu na stronach internetowych Zamawiającego i Wykonawcy– według wytycznych Zamawiającego;
  11. przygotowania wniosku do Zamawiającego o wypłatę nagród dla autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych – w kwocie do 30 000 zł łącznie (słownie: do trzydziestu tysięcy 00/100 PLN);
  12. zapewnienie obsługi prawnej konkursu dotyczącej zadań Wykonawcy;

2. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Warunkiem udziału w procedurze zamówienia jest organizacja co najmniej trzech tego typu konkursów w przeciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych. W przypadku niespełnienia warunku oferta zostanie odrzucona.


3. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 100% cena

C = Cn/Co x 100


gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Cn - cena brutto najtańszej oferty
Co - cena brutto ocenianej oferty


4. Termin wykonania zamówienia: 03.2017r. – 08.2017r.


5. Termin składania ofert.

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@um.wloclawek.pl do dnia 10.03. 2017 roku włącznie.


6. Określenie warunków dotyczących dokonywania zmian umowy, o ile przewiduje się możliwość zmiany.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
  a) zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia:
      - zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego;
        ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,
  b) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany
      na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny
      do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
      o okres wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia,
      - zmiany będące następstwem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego
        oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie.
  c) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany
      na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny
      do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
      o okres trwania tych okoliczności,
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony.
 3. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający

Osoby do kontaktu:
Joanna Chojecka-Idryan, Aneta Chełminiak, Daria Figurska
tel. 54 414 40 51, 54 414 44 60, 54 414 44 59
e – mail: rozwoj@um.wloclawek.pl

Zamawiający:
Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek
tel.: +48 (54) 414 40 00, faks: +48 (54) 414 36 00
www.wloclawek.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30; wtorek: 7:30-17:00; piątek: 7:30-14:00.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij