Urząd Miasta Włocławek

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
z siedzibą w Sopocie
81 – 703 Sopot, ul. Władysława IV 9
tel. (58) 740 43 01, fax. (58) 555 97 11, www.strefa.gda.pl

jako Zarządzający Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działając na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć
gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2048
z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie PSSE oraz nabędzie nieruchomość opisaną w pkt. 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie PSSE działalność gospodarczą, na podstawie Zezwolenia, spełniającą
  wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2048 z późn. zm.).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako
  działka nr 4/35 o powierzchni 3,1167 ha położona we Włocławku, przy ul. Wiklinowej w Obrębie Kawka miasta Włocławek (Podstrefa Włocławek),
  stanowiąca własność Gminy Miasto Włocławek dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00075232/6.
  Nieruchomość jest objęta granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 3. Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości określona została na kwotę 1.867.500,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset
  sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100) netto. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT
  określony na dzień sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.); na dzień ogłoszenia o przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od PSSE Sp. z o.o., do dnia 30 marca 2018 r. „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” za cenę 10.000,00 zł plus 23 % podatek VAT oraz wpłata, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r., wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, tj.: 186.750,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100).
  Cena „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” oraz wadium w wyżej określonej wysokości będą uznane za skutecznie wpłacone, w zakreślonych
  wyżej terminach, na rachunek bankowy PSSE sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie nr: 62 1500 1706 1217 0004 0779 0000 prowadzony przez BZ WBK S.A., o ile w tych terminach zostaną zaksięgowane na ww. rachunku.
 5. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu
  i jego akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.
 6. Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieogrodzona o regularnym kształcie i znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka omawiana nieruchomość położona jest w obszarze o przeznaczeniu podstawowym: tereny przemysłowe. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa magazynowa i składy, usługi. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu.
 7. Gmina Miasto Włocławek nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 8. Oferta składana na przetarg powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”. „Specyfikację
  Istotnych Warunków Przetargu”, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można odebrać za okazaniem oryginału dowodu wpłaty w siedzibie
  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. w Sopocie, ul. Władysława IV 9 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 lub przez złożenie
  wniosku wraz z dowodem wpłaty o przesłanie Specyfikacji na adres inwestora – uczestnika przetargu.
 9. W przypadku inwestora zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone w oryginale tłumaczenie w języku polskim, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony łączny – 26 kwietnia 2018 r., godz. 10:00”, w siedzibie PSSE sp. z o. o. w Sopocie przy ul. Władysława IV 9 w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14:30.
 11. Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2048 z późn. zm.).
 12. Komisyjne otwarcie ofert oraz część jawna przetargu nastąpi w siedzibie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. w Sopocie, ul.Władysława IV 9 w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00.
 13. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym.
 14. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu – w trybie określonym w § 11 Rozporządzenia Rady
  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 15. Wadium wniesione przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 16. Osobom, które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji
  wpłacającego, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu
  z wynikiem negatywnym.
 17. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia warunkowej umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. Dniem zapłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miasto Włocławek.
 18. Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę wyłonioną w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu bez uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Gmina Miasto Włocławek może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 19. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi
  nabywca nieruchomości.
 20. Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz Prezydenta Miasta Włocławek.
 21. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 22. Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o. o. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 23. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcia ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 24. Osoby przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 25. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiejkolwiek oferty.
 26. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” udziela się w Biurze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. w Toruniu, Toruń (87-100), ul. Grudziądzka 132, tel. 56 653 00 47.
 27. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Gminy Miasto Włocławek www.wloclawek.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.um.wlocl.pl, tablica informacyjna Urzędu Gminy Miasto Włocławek.
 28. Treść niniejszego ogłoszenia, w języku polskim dostępna jest również na stronie internetowej www.strefa.gda.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strefa.gda.pl.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij