W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

Jak można uzyskać dotację na prace przy zabytku

Rada Miasta Włocławek udziela dotacji, realizując zapisy uchwały nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz Uchwały Nr XVIII/203/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może być udzielona wyłącznie na nakłady konieczne na zadanie w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
  i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków trwa od 27 stycznia 2020r. do 29 lutego 2020r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020r.

W nieprzekraczalnym ww. terminie należy złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do  Uchwały Nr XVIII/203/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Poniżej zamieszczono do pobrania materiał pomocniczy dla wnioskodawców:

(wzór wniosku)

Następnie, złożone wnioski podlegają ocenie formalnej przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane do Rady Miasta Włocławek w celu ich oceny merytorycznej i zarekomendowania wysokości przyznania kwot dotacji na zadania wskazane we wnioskach przez komisje stałe Rady Miasta Włocławek, których przedmiotem działania są sprawy związane z budżetem i ochroną zabytków.

W/w Komisje, w czasie posiedzenia dokonują oceny merytorycznej według następujących kryteriów:

 • znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego miasta Włocławek, z uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • konieczność przeprowadzenia zadania w zakresie rzeczowym wskazanym we wniosku, wynikającym ze stanu zachowania zabytku,
 • kompleksowość zakresu rzeczowego realizacji zadania objętego wnioskiem,
 • oczekiwany efekt i rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej po realizacji zadania objętego wnioskiem.

Komisje rekomendują wysokość przyznanych kwot dotacji na zadania wskazane we wnioskach.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji sporządzany jest projekt uchwały.

Rada Miasta Włocławek decyduje o udzieleniu wnioskodawcom dotacji i jej wysokości w drodze uchwały.

Powyższa uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej, sporządzonej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa o finansach publicznych, w której określony zostanie zakres wykonywanych prac i termin ich wykonania, wysokość dotacji, termin i tryb płatności dotacji, tryb kontroli, sposób rozliczenia dotacji.

Przekazanie dotacji na wykonanie prac lub robót objętych umową o udzieleniu dotacji może nastąpić:
w całości – po zakończeniu zadania, na które została przyznana dotacja i po zatwierdzeniu pod względem merytoryczno-finansowym sprawozdania, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 60/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r.

Należy pamiętać, że do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacane ze środków pochodzących z przedmiotowej dotacji Dotowany powinien stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wymóg ich stosowania wynika z ww. ustawy.

W przypadku braku wymagań stosowania powyższej ustawy Dotowany będzie zobowiązany umową
o udzieleniu dotacji do zastosowania się do zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości (na podstawie art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy).

Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu prac objętych dotacją na podstawie złożonego przez Dotowanego i zatwierdzonego przez Dotującego pod względem merytoryczno-finansowym sprawozdania, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 60/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r.

W przypadku nierozdzielenia w danym roku budżetowym wszystkich środków przeznaczonych na dotacje, lub zwiększenia środków finansowych na dotacje w ciągu roku budżetowego Prezydent Miasta Włocławek, zgodnie z § 4 ust. 5 V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019, może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem naboru.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w pokoju nr 408 (IV piętro) oraz pod nr tel. 54 414 42 95.

Jednocześnie przypominamy, że dysponentami środków, którzy udzielają dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków poprzez coroczne organizowanie naborów wniosków, są również:

Facebook