Urząd Miasta Włocławek

Konsultacje społeczne

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W tym dziale znajdziecie Państwo treści własnych postulatów i zagadnień składanych władzom naszego miasta. Tu także, co najważniejsze, sposoby ich rozwiązania i efekty końcowe.

Służymy pomocą w dni powszednie w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów: 54 414 43 55, 54 414 44 21.

Informacja o podjętych działaniach odnoszących się do wniesionych postulatów podczas cyklu spotkań Prezydenta z mieszkańcami Włocławka w roku 2017
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH I DRÓG


MAŁE POŁUDNIE

Mini osiedle „Dziewińska”

Zostały zakończone prace budowlane polegające na przebudowie ciągów pieszych w ul. Dziewińskiej 11 C, 11 b, 13a oraz 9 i 9a w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta”.

Miejsca parkingowe na skwerze przy ul. Planty;

utwardzenie ul. Guzowskiej

W planie budowa ul. Guzowskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą. Wydział Inwestycji UM uzyskał informację o planach inwestycyjnych MPWiK w 2018 r.

Budowa ul. Pustej

Wnioskowany zakres robót zostanie zaproponowany do projektu planu budżetu na rok 2018 po wydaniu pozytywnej opinii gestorów sieci w zakresie planowanych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w pasie drogowym oraz polecono MZUKiD wykonanie napraw doraźnych ww. nawierzchni, w zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki bieżące na rok 2017.

Przedłużenie ul. Lotniczej (na tyłach pawilonu handlowego)

Budowa odcinka drogi łączącego ul. Lotniczą z ul. Planty I ze względu na konieczność wykupienia centralnej części terenu stanowiącego własność/ przedmiot użytkowania wieczystego osoby prawnej, zlokalizowanego na tyłach pawilonu handlowego przy ul. Wiejskiej 24, nie jest obecnie planowana do zrealizowania w ramach zadań inwestycyjnych.

Ponadto w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącego w trakcie sporządzania w oparciu o Uchwałę nr 30/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m. p. z. p. miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej zostało ujęte przedłużenie ul. Planty I od ul. Kolskiej do ul. Guzowskiej, którego realizacja również znacznie usprawniłaby komunikację na rozpatrywanym terenie.

Co z placem przy ul. Długiej?

W trakcie  opracowywania dokumentacja projektowa (z miejscami postojowymi) w ramach zadania pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku”. Ponadto, opracowywany jest wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś priorytetowa 6. Solidarne Społeczeństwo ni konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę Zdrowotną i Społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje  w Infrastrukturą Społeczną).

Brak drzew na skwerze przy ul. Planty

Dokumentacja projektowa przewiduje II etapy nasadzeń na skwerze Planty.      W ramach I etapu zostały wykonane nasadzenia krzewów – 130 szt. Natomiast       w zakresie II etapu mają zostać wykonane nasadzenia drzew (w przypadku wycinki drzew na terenie miasta Włocławek – nasadzenia zastępcze mają być wykonane na skwerze ul. Planty). Dokumentacja projektowa określa dokładną lokalizację powyższych nasadzeń.

Dworzec

Modernizacja nieruchomości dworcowej we Włocławku znajduje się                    w Programie Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016 – 2023. W dniu 06.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta zostały przeprowadzone warsztaty konsultacyjne zorganizowane przez PKP S.A. w celu zapoznania się z opiniami lokalnej społeczności i jej potrzebami w związku z modernizacją powyższego budynku.

Natomiast Gmina Miasto Włocławek w ramach zadania pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II” podjęła następujące działania:

 • Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania               i rozliczenia inwestycji polegającej na utworzeniu zintegrowanego, multimodalnego węzła przesiadkowego wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS   w miejscowości Włocławek.
 • Została zrealizowana umowa na usługę polegającą na opracowaniu kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego - założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” -  Inteligentne Systemy Transportowe ITS, przygotowanie niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz, wykonanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla zadania inwestycyjnego oraz świadczenie usług doradczych i eksperckich.

Został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – w trakcie procedura przetargowa.

SMOG – MZUKiD palący śmieci na południu*

Na podstawie art. 171 i art. 29 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (DZ.U.2016.1987. t.j. dnia 2016.12.09) oraz Zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych  i Dróg we Włocławku -  MZUKID, w zakresie swoich kompetencji nie prowadzi spopielarni odpadów  i nie posiada pozwolenia na wypalanie śmieci.

Utwardzenie drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych na „Lisku” – dojazd do mostu na Zgłowiączce i wzdłuż brzegu rzeki

Wykonanie wnioskowanego zakresu robót na odcinku drogi wzdłuż brzegu rzeki Zgłowiączki wymaga przeprowadzenia regulacji prawno-własnościowych, ze względu na faktyczny jej przebieg po nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych bądź nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, poza śladem wyznaczonym przez działki nr 7/1, 7/2, 7/3 i 7/4 KM 66 stanowiące jej pas drogowy.

DUŻE POŁUDNIE

Co z placem Solvey?

Został wyłoniony wykonawca robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta” – w trakcie roboty budowlane

Prośba o wycięcie suchych drzew na osiedlu*

MZUKiD wykonuje przeglądy w pasach drogowych i w roku bieżącym przystąpił do realizacji wycinki „suchych” drzew w ulicy Kaliskiej, ul. Fredry, ul. Zbiegniewskiej oraz zostały wycięte drzewa w ulicy Zbiegniewskiej (2 szt.) i ul. Jasnej (2 szt.). Ponadto został złożony wniosek na usunięcie drzew w ul. Kaliskiej (została przeprowadzona wizja lokalna z przedstawicielem UM Lipno).

Remont chodnika przy ul. Żurawiej*

Ze względu na rozdysponowanie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg w roku bieżącym, MZUKiD zakwalifikował w/w odcinek chodnika do remontu do projektu planu budżetu na rok 2018.

Brak placów zabaw

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są następujące zadania:

 • Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku.
 • Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym nr 12 przy ul. Bukowej nr 37
 • Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 przy ul. Wroniej 9A
 • Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (w trakcie procedura przetargowa na udzielenie zamówienia z wolnej ręki)
 • Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2

(w trakcie procedura przetargowa na udzielenie zamówienia z wolnej ręki)

oraz

w trakcie realizacji dokumentacja projektowa (termin realizacji 30.10.2017 r.) na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3”.

ŚRÓDMIEŚCIE

Park Sienkiewicza

Obecnie realizowane są następujące zadania:

 • Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej „Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku

w ramach, którego zostały zakończone prace nad dokumentacją projektową i uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany  i udzielenie pozwolenia na budowę. Ponadto, Gmina Miasto Włocławek przygotowuje wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku - Działanie 4.5 Ochrona przyrody).

 • Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku

im. H. Sienkiewicza we Włocławku - w ramach, którego został wyłoniony wykonawca na usunięcie drzew i krzewów.

Ponadto został pozytywnie zaopiniowany wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w r

Park Łokietka

Zostały zakończone roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Władysława Łokietka” realizowanej z budżetu obywatelskiego.

Basen

W trakcie roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Chopina 10”. Termin wykonania zadania – 01.08.2017 r.

Miejsca postojowe w ul. Królewieckiej*

Odbyły się dwa spotkania ( w dniu 26.06. na ul. Królewieckiej oraz 30.06. w siedzibie MZUKiDu) z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, którzy zostali poinformowani iż warunki techniczne chodników przy ul. Królewieckiej nie zostaną spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wydzielenia miejsc parkingowych wzdłuż całej ulicy. W związku z powyższym przedstawiciel MZUKiDu poinformował o konieczności wystąpienia do zarządzającego ruchem, czyli Wydziału Komunikacji z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w ul. Królewieckiej.

MICHELIN

ul. Ziołowa i wiele innych

 • ul. Pawia przy posesji nr 4c,5c,6c – nie można zrealizować ze względu na nieuregulowany stan prawny;  ul. Pawia (na odc. od ul. Łabędziej do końca) – nie ma możliwości wprowadzenia do realizacji wnioskowanego zakresu robót, gdyż na bieżący rok rozdysponowano środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne; ul. Szkolna – wykonanie chodnika zostało zaproponowane do projektu planu budżetu miasta na 2018 rok.
 • ul. Liściasta 9 –został wyłoniony w procedurze przetargowej Wykonawca robót budowlanych na realizację II etapu zadania pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” – w ramach, którego ma być realizowana przebudowa  ul. Liściastej
 • ul. Zachodnia 93 (zjazd do posesji) – prośba mieszkańca została zrealizowana w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki”
 • ul. Żywiczna – inwestycja zostanie zaproponowana do projektu planu budżetu miasta na rok 2018
 • ul. Koralowa – inwestycja zostanie zaproponowana do projektu planu budżetu miasta na rok 2018

KAZIMIERZA WIELKIEGO

Remont ulic za ul. Zielną

W pobliżu ul. Zielnej realizowane są następujące zadania:

 • Przebudowa ul. Papieżka od ul. Płockiej do ul. Zielnej –  obecnie  trwa regulacja stanu własności nieruchomości
 • Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego - obecnie trwają prace przygotowawcze  w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na roboty budowlane. Planowana jest procedura odszkodowawcza.
 • Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta –               został wyłoniony wykonawca robót budowlanych na rozbudowę ulicy  Płockiej na odc. od ul. Okrężnej do ul. Teligi oraz na odc. od ul. Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki,  w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
 • Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta - zostały opracowane dokumentacje projektowe na zagospodarowanie terenu na osiedlu Ptasia oraz na osiedlu Płocka. W trakcie prace przygotowawcze w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na roboty budowlane.
 • Budowa parkingu przy ul. Żytniej 72,64 i 78 –został wyłoniony wykonawca robót budowlanych.
 • udrażnianie ul. Żytniej – zostanie rozważone do ujęcia w projekcie budżetu na 2018 r.

Monitoring

Obecnie realizowane jest zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego w okręgu Małe Południe” w ramach budżetu obywatelskiego .

Została podpisana umowa na roboty budowlane. Termin zakończenia – 20 listopad 2017 r.

Zadanie obejmuje zainstalowanie następujących punktów kamerowych na:
a) ul. Starodębska 21
b) ul. Węglowa/Rondo Kokoszka
c) ul. Długa 34
d) ul. Dziewińska 34
e) ul. Kolska 14
f) ul. Arentowicza 6

oraz Centrum Monitoringu CM.

Remont chodnika w ul. Okrężnej*

W dniu 26.06.2017 r. odbyło się spotkanie na ul. Okrężnej 20A z mieszkańcem powyższej posesji, który poinformował o niezadowalającym stanie nawierzchni oraz braku kontynuacji prac remontowych w ciągu ul. Okrężnej (odc. ul. Plac Kolanowszczyzny – ul. Wojskowa). Przedstawiciel MZUKiDu poinformował zainteresowanego o zakwalifikowaniu w/w odcinka chodnika do remontu oraz o propozycji przedstawienia prac do planu budżetu na rok 2018).

Poprawa stanu ulic i chodników w obrębie ul. 14 Pułku Piechoty, ul. Krętej, ul. Żytniej i ul. Ostrowskiej

 

(Wydział Inwestycji, MZUKiD)

 • Ze względu na ograniczony zasób środków finansowych nie ma możliwości umieszczenia wnioskowanego zadania  w planie budżetu na rok 2017 w ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Po szczegółowej analizie, należy stwierdzić że wykonanie wnioskowanego zakresu robót  na terenach międzyosiedlowych (ul. Kręta) w ewidencji gruntów i budynków - zurbanizowane tereny niezabudowane nie jest możliwe w ramach realizowanych inwestycji drogowych, gdyż teren na którym miałyby być realizowane roboty nie stanowi pasa drogowego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej planuje w obrębie ulic Krętej, Żytniej rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej. Po zrealizowaniu zaplanowanych robót przez MPEC, zostanie rozważona możliwość wprowadzenia ww. inwestycji do projektu planu budżetu.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi wewnętrzne” realizowanego w roku 2015/2016 przez Urząd Miasta Włocławek i MZUKiD, ul. 14-Pułku Piechoty zyskała nową nawierzchnię mineralno-asfaltową i miejsca postojowe oraz chodniki.

 • Ponadto w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z budową placu zabaw oraz ciągów pieszych na terenie miasta” - została opracowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu na osiedlu Ptasia (złożono wniosek na pozwolenie na budowę)
 • W dniu 12.07.2017 r. odbyło się spotkanie na ul. Ptasiej 2 z mieszkańcem powyższej posesji. Podczas spotkania została przedstawiona lokalizacja nowoprojektowanego parkingu dla aut osobowych wraz z drogą wewnętrzną przy ul. Ptasia 2.

Remont może być wykonany tylko w granicach pasa drogowego. Dotyczy to terenu przed pawilonem naprzeciw kościoła szerokości 2 m od jezdni.

 • W dniu 12.07.2017 r. odbyło się spotkanie na ul. 14- Pułku Piechoty z mieszkańcem ul. 14 Pułku Piechoty 14 m 29, który zgłosił niezadowalający stan nawierzchni: parkingu, chodnika i poboczy w ciągu ul. 14 PP.

Przedstawiciel MZUKiDu potwierdził zasadność zgłoszonych uwag i poinformował o zakwalifikowaniu ich do wykonania remontów.

 • W roku bieżącym wykonany będzie remont chodnika (po stronie Biedronki) ul. Żytniej na odcinku od ul. Polnej do wjazdu do Biedronki - MZUKID jest na etapie postępowania przetargowego. Termin realizacji 20 dni od podpisania umowy.

ZAWIŚLE

ul. Grzybowa*

Ze względu na rozdysponowanie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg w roku bieżącym, MZUKiD zakwalifikował w/w odcinek chodnika do remontu do projektu planu budżetu na rok 2018.

ul. Brzegowa

W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

ul. Suszycka

Przebudowa ulicy zaproponowana do projektu planu budżetu miasta na lata 2018 – 2019 ze względu na duży zakres robót.

ul. Chełmicka

Przebudowa ulicy zaproponowana do projektu planu budżetu miasta na rok 2018.

Chodniki przy ul. Willowej

chodniki przy ul. Cysterskiej

Obecnie trwa przebudowa ulicy Grodzkiej w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Po zakończeniu robót budowlanych na powyższej inwestycji – wnioskowany zakres robót zostanie zaproponowany do projektu planu budżetu miasta na kolejne lata.

Rondo przy ul. Grodzkiej

Wstępna analiza wykazała, że nie ma możliwości wykonania ronda we wnioskowanej lokalizacji.

W wyniku budowy ronda stracą bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Lipnowskiej nieruchomości:

 1. przy ul. Lipnowskiej 22 (dz. nr 11/2 KM 9/1 – własność osób fizycznych – dom jednorodzinny) – najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby ustanowienie służebności przejazdu przez nieruchomość przy ul. Lipnowskiej 24 (dz. nr 10/4 KM 9/1 – własność osób fizycznych – dom jednorodzinny); jednakże trzeba by to skonsultować z Biurem Prawnym pod względem prawnym, czy możemy tak zrobić np. decyzją ZRID; jest również problem techniczny – nieruchomość przy ul. Lipnowskiej 24 jest zaniżona w stosunku do nieruchomości przy ul. Lipnowskiej 22 o około 60 cm; trzeba by też było zmienić sposób zagospodarowania nieruchomości przy ul. Lipnowskiej 24 (ogródek, trawnik, dojazd do garażu i domu)
 2. przy ul. Lipnowskiej 20 (nieruchomość zarządzana przez AZK – dz. nr 12/4 KM 9/1 – własność Gminy Miasto Włocławek – duży budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, garaże oraz dz. nr 12/3 KM 9/1 – własność Gminy Miasto Włocławek – stacja transformatorowa i droga dojazdowa do niej i ww. budynków) – chyba najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby sformalizowanie istniejącego „dzikiego” zjazdu na drogę publiczną – ul. Górną, wraz z ustanowieniem odpowiedniej służebności na działce nr 12/4 na rzecz działki 12/3;
 3. przy ul. Lipnowskiej 20a (dz. nr 12/6 KM 9/1 – własność „SPOŁEM” – sklep spożywczy) - chyba najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby ustanowienie służebności przejazdu przez nieruchomość przy ul. Lipnowskiej 20 (dz. nr 12/4 i 12/3 KM 9/1); jednakże trzeba by to skonsultować z Biurem Prawnym pod względem prawnym, czy możemy tak zrobić np. decyzją ZRID; spowoduje to, że wszystkie dostawy do sklepu będą przejeżdżały przez podwórko, tuż obok domu mieszkalnego (bardzo duża uciążliwość dla mieszkańców i niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych); likwidacja zjazdu uniemożliwi też klientom sklepu parkowanie przed nim samochodami a takich klientów jest tam bardzo dużo (zwłaszcza w godzinach porannych dużo ludzi wstępuje tam w drodze do pracy) – w związku z powyższym obroty tego sklepu znacznie spadną.

Jednocześnie wyspa centralna ronda nie jest ustawiona środkiem na osiach ul. Lipnowskiej i ul. Grodzkiej, ale przesunięta w stronę mostu. W związku z powyższym utrudniony będzie przejazd na wprost z ul. Grodzkiej w ul. Lipnowską. W miejscowości Witoszyn są firmy transportowe i zakłady produkcyjne, które korzystają z transportu samochodami ciężarowymi z naczepami – z uwagi na ograniczenia tonażowe ul. Grodzka i ul. Lipnowska są jedynymi dla nich drogami dojazdowymi do drogi krajowej nr 67. Trudno sobie wyobrazić samochód ciężarowy z naczepą na tym rondzie.

Ponadto obecnie jest to skrzyżowanie czterowlotowe a na przedstawionym rondzie nie ma wrysowanego wlotu drogi publicznej – ul. Zjazdowej, która jest często wykorzystywana przez mieszkańców osiedla, zwłaszcza ul. Zarzeczewskiej (inny dojazd do ul. Zarzeczewskiej jest tylko przez odchodzącą od ul. Lipnowskiej jednokierunkową ulicę Przesmyk, gdzie często dochodzi do kolizji – najeżdżania na tył pojazdu, lub dookoła przez ul. Cysterską i Mostową z nadłożeniem około jednego kilometra drogi).

W tej chwili wloty ulic do skrzyżowania dochodzą z pewnym spadkiem podłużnym (np. ul. Lipnowska „schodzi w dół” do skrzyżowania, ul. Zjazdowa „wchodzi w górę” do skrzyżowania). Rondo będzie miało większą powierzchnię niż tarcza skrzyżowania, a więc będzie trzeba wykonać nasypy i skarpy, żeby te różnice wysokości (około 50 cm) zniwelować.

Zaproponowane rondo ma średnicę zewnętrzną 26 m, rondo na ul. Promiennej i Budowlanych ma 29, rondo przy Biedronce na al. Jana Pawła II ma 30 m, rondo Kokoszka ma 36 m, rondo Popiełuszki ma 44 m. Tylko rondo przy sądzie (ul. Kilińskiego) jest mniejsze i ma 21 m. W związku z powyższym, należałoby wykupić nieruchomość przy ul. Lipnowskiej 20a (sklep) i fragment nieruchomości przy ul. Lipnowskiej 22 (ogródek przed domem), i zbudować rondo o wymiarach, które będą zapewniały jego optymalną funkcjonalność.

Pas do prawoskrętu na moście przy światłach

 • Wstępna analiza wykazała, że wnioskowany zakres robót jest niemożliwy do zrealizowania ze względu na przepisy prawa (głównie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.2016.124. ze zm.)) oraz konieczność wyburzenia budynku przy ul. Wyszyńskiego 2, który jest zabytkiem wpisanym na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.06.2006 r. do rejestru zabytków pod nr A/1008.
 • Na wskazanym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r.  

Według art. 10 ust. 1 pkt. 2, ust. 3,6,8  powyższej uchwały, w strefie „B”- ochrony historycznej struktury przestrzeni, wprowadza sie nakaz ochrony, zachowania i rewaloryzacji rozplanowania ulic oraz linii zabudowy. Ponadto w art. 51 i art. 26 powyższej uchwały zostały przedstawione ustalenia i zasady dla zagospodarowania przestrzennego budowli komunikacji kołowej i pieszej dla wskazanego terenu.

ZAZAMCZE

Przejście pod torami

W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.

Remont ul. Energetyków i ul. Chemików*

Nieuregulowany stan własności; partycypacja w kosztach ze Spółdzielnią Mieszkaniową – do rozważenia przez MZUKiD na rok 2018-2019;

MZUKiD jest na etapie rozmów ze SM Zazamcze i zleca dokumentację na remont ul. Chemików.;

Remont boiska przy SP22

Wnioskowany zakres robót został zaproponowany do projektu planu budżetu miasta na rok 2018

Przedszkole nr 13

Obecnie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego - budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 13.

* zadanie realizowane/planowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij