W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij

Galerie zdjęć

więcej galerii

I przetarg ustny dz.4/57 teren Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego

Dane podstawowe

Własność Gmina Miasto Włocławek

Rodzaj nieruchomości Tereny niezabudowane

Funkcja Nieruchomości przemysłowe

Forma nabycia Sprzedaż

Charakter Działka niezabudowana

Powierzchnia całkowita 0,4928 ha

Adres nieruchomości

Miasto Włocławek

Kod pocztowy 87-800

Ulica Zalesie

Infrastruktura

Gaz

Elektryczność

Woda

Kanalizacja

Odprowadzanie wód deszczowych

Lokalizacja

Opis nieruchomości

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej jako:

Działka  nr 4/57 obręb Kawka o pow. 0,4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezagospodarowana i niezabudowana, o płaskim terenie i regularnym kształcie, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Wielkość i kształt działki umożliwia samodzielne jej zagospodarowanie i zabudowę. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci uzbrojenia, usytuowanych w drodze dojazdowej - sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna, gazowa.                                                                                                                                                                                                 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka omawiana nieruchomość położona jest w obszarze o przeznaczeniu podstawowym: tereny przemysłowe. Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa magazynowa i składy, usługi. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:

-     wysokość zabudowy: dla zabudowy kubaturowej maks. 35,0 m; dla budowli i instalacji technologicznych maks. 100,0 m; dla urządzeń reklamowych maks. 15,0 m;

-     linie zabudowy: według nieprzekraczalnych linii zabudowy; dopuszcza się możliwość sytuowania budynków na granicy działki, z wyjątkiem granic, gdzie ta odległość regulowana jest linią zabudowy;

-     powierzchnia terenu biologicznie czynnego co najmniej 5% terenu inwestycji.

Zakaz zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji chronionych.

Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych.

Miejsca postojowe:

- 1 miejsce postojowe / 150 m2 pow. użytkowej zabudowy przemysłowej;

- 1 miejsce postojowe / 30 m² pow. użytkowej zabudowy magazynowej, usługowej.

Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości co najmniej 5,0 m od linii rozgraniczających drogę publiczną dojazdową.

Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości co najmniej 10,0 m od granicy kompleksu leśnego. Dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów.

Cena netto wywoławcza działki nr 4/57 obręb Kawka o pow. 0,4928 ha, położonej przy ul. Zalesie wynosi – 459 600,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto  wynosi – 45 960,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości VAT 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych obowiązujących w stanie epidemii.

W czasie obowiązywania epidemii, uczestnicy przetargu zobowiązani będą do:
1) zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2) ewentualnego poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała,

3) zachowania wymaganej odległości 1,5 m od innych przebywających w nim osób,

4) używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

1.       wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr  61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357, w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie wadium na konkretną działkę upoważnia do licytacji tylko tej działki,

2.       okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu
22 listopada 2021 r.,  do godz. 1400, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 414 41 08) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu,

3.       złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 22 listopada 2021 r., do godz. 1400, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 414 41 08) ustaleniu terminu, że zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń, a także z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w części obejmującym działkę, 
na którą zainteresowany wpłacił wadium,

4.       zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 1400, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 414 41 08) ustaleniu terminu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 800 - 1500 telefonicznie pod numerem 54 41- 44 -108.


Szczegóły oferty

Dostępność komunikacyjna tak, ul Wiklinowa, ul. Zalesie

Numer księgi wieczystej WL1W/00075232/6

Plan zagospodarowania Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o warunkach zabudowy Teren ma dostęp do drogi publicznej

Udostępnienie nieruchomości

Termin przetargu 2021-11-29

Cena kupna 459600,00

Załączniki

Facebook